امام علی (ع) :
آدم حسود، زوال نعمت از طرف مقابل را براي خود يک نعمتي به حساب مي‌آورد!(فهرست غرر، ص ٦٧)

تسهیلات وام ملل

نام (نام و نام خانوادگی وام گیرنده)نام خانوادگی (نام و نام خانوادگی وام گیرنده)کد پرسنلیکد ملینام پدرتلفن همراهشماره شناسنامهتاریخ حذف

No entries match your request.

نام (نام و نام خانوادگی وام گیرنده)نام خانوادگی (نام و نام خانوادگی وام گیرنده)کد پرسنلیکد ملینام پدرتلفن همراهشماره شناسنامهتاریخ حذف