امام علی (ع) :
آدم حسود، زوال نعمت از طرف مقابل را براي خود يک نعمتي به حساب مي‌آورد!(فهرست غرر، ص ٦٧)

درخواست های رزرو کتالم

 نام خانوادگی نام کد پرسنلی کد ملی شماره همراه انتخاب تاریخ رزرو تاریخ ثبت درخواست تعداد سوئیت درخواستیحذف

No entries match your request.

 نام خانوادگی نام کد پرسنلی کد ملی شماره همراه انتخاب تاریخ رزرو تاریخ ثبت درخواست تعداد سوئیت درخواستیحذف