امام علی (ع) :
آدم حسود، زوال نعمت از طرف مقابل را براي خود يک نعمتي به حساب مي‌آورد!(فهرست غرر، ص ٦٧)

درخواست های وام مرابحه

 کد پرسنلی نام نام خانوادگی کد ملی تلفن همراه پرسنلی ضامن نام نام خانوادگی کد ملی ضامن تاریخ گروه درخواست وام وضعیتحذف

No entries match your request.

 کد پرسنلی نام نام خانوادگی کد ملی تلفن همراه پرسنلی ضامن نام نام خانوادگی کد ملی ضامن تاریخ گروه درخواست وام وضعیتحذف