امام علی (ع) :
آدم حسود، زوال نعمت از طرف مقابل را براي خود يک نعمتي به حساب مي‌آورد!(فهرست غرر، ص ٦٧)

درخواست های وام مرابحه

 کد پرسنلی نام نام خانوادگی کد ملی تلفن همراه پرسنلی ضامن نام نام خانوادگی کد ملی ضامن تاریخ گروه درخواست وام وضعیتحذف
11738402منیژهسعیدی0049115502۰۹۱۲۲۸۶۳۶۲۴93960032آمنهصدقی غرقه1650994990مهر ۱۵, ۱۳۹۹سایربررسی نشده
12980808فاطمهمرادی23011341990917364463893950574نسرینمالکی2940164827مهر ۲۴, ۱۳۹۹سایربررسی نشده
 کد پرسنلی نام نام خانوادگی کد ملی تلفن همراه پرسنلی ضامن نام نام خانوادگی کد ملی ضامن تاریخ گروه درخواست وام وضعیتحذف